İşyeri Açma Ruhsatı

2 yıl önce

İŞ YERİ AÇMA RUHSATI İNŞAAT RUHSATI İŞLEMLERİ
İnşaat Ruhsatı Almak İçin Gerekli Koşullar Nelerdir?

1- Taşınmaz sahibi veya kanuni vekili inşaat yapılacak arsaya ait tapu senedi, kadastro müdürlüğünden  alınan çap ve bir dilekçe ile belediyemize müracaat ederek projelerin hazırlanmasına esas olmak üzere parselin mevcut imar planına göre yapılanma şartlarının belirtildiği imar durum belgesini alır

2- Belediyenin verdiği imar durumu belgesine göre; mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisat (kat kaloriferi, kalorifer, ısı yalıtım, asansör vs.) projeleri 3 takım halinde hazırlanır.

3- Tüm bu projeler ile birlikte inşaat ruhsatı alınmak üzere belediyemize müracaat edilir. Projeler belediyece incelenerek eksiklik ve yanlışlık bulunmuyor ise 30 gün içinde ruhsat verilir. Eksik veya yanlışlık  bulunuyor ise başvuru tarihinden itibaren 15 gün içinde eksiklikler yazı ile bildirilir ve projeler iade edilir. Eksiklikler giderildikten sonra yapılacak başvurudan sonra 15 gün içinde ruhsat verilir.Verilen inşaat ruhsatının süresi 5 yıl olup, ruhsat tarihinden itibaren 2 yıl içinde inşaata başlanması gerekmektedir. Ruhsat tarihinden itibaren 5 yıl içinde inşaatın bitirilmesi zorunludur. Şayet 5 yıl içinde inşaat bitirilmezse ruhsat müddeti dolmadan belediyeye müracaat edilerek ruhsatın yenilenme talebinde bulunulur. Ruhsat yenilenmediği taktirde inşaata izin verilmez, ayrıca kısmen yapılan kısımlar için ruhsatsız inşaat işlemi yapılır.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nde yapacağınız , işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli evraklar şunlardır:

İmar Durum Talebi İçin: Yeni başvurular için tapu, çap, dilekçe ile başvurulması gerekmektedir. Önceden dosya var ise mevcut dosyadan işlem yapılır. İşlemler için ilgili harçların ödenmesi Tahsilat Memurluğuna yapılır.

İnşaat Ruhsatı: Onaylı mimari proje, statik proje, tesisat projeleri, inşaat taahhütnamesi (veya müteahhit taahhüdü), hissedarlı ise: muvafakat belgesi, T.U.S. taahhüdü  ile başvurular yapılır. Bu işlemlerle ilgili harçların ödemesi Tahsilat Memurluğuna yapılır.

İskân Müracaatı: İnşaat ruhsatı, temel ve temel üstü vizeleri yapılmış, ısı yalıtım raporu alınmış, projesine uygun yapılmış yapılara verilen bir belgedir. İskân müracaat formu ve harçları ile işleme başlanılır. Gerekli yazışmalar sonucu iskân verilir.

İnşaat Ruhsatı Almak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
1. Ruhsat Talep Dilekçesi
2. Tapu Sureti
3. İmar Durumu Belgesi
     a) Dilekçe
     b) Güncel Tapu Kaydı
     c) Kadastro Onaylı Koordinatlı arsa aplikasyon Krokisi
     d) İmar Çapı Makbuzu
4. Noterden Vekaletname (Tüm Maliklerden)
5. Mal Sahibi Taahhütnamesi
6. Müteahhit ile İnşaat Sahibi Arasında İnşaat Sözleşmesi (Noterden)
7. Müteahhit Sicil Belgesi
8. Müteahhit Taahhüdü
9. Yapı Denetim Kuruluşu İzin Belgesi
10. Yapı Sahibi ve Yapı Denetim Şirketi Arasındaki Sözleşme
11. Yapı Denetim Kuruluşu Taahhüdü
12. Yapı Denetim Müelliflerinin Denetçi Belgeleri, Kimlik Fotokopileri ve Adres Kayıtları
13. Proje Müellifi Büro Tescil Belgesi ve Taahhüdü
14. Şantiye Şefliği YİBF Kaydı, Adres Kaydı, Kimlik Fotokopisi, Oda Kayıt Belgesi
15. Müteahhit ve Şantiye Şefi arasında Sözleşme
16. Mimari proje 6 Tk ve 1 Adet CD ( 2 Tk kat irtifaklı ) ( Yapı Denetim Kuruluşu Vizeli )
17. Statik Proje 4 Tk ve 1 Adet CD (Yapı Denetim Kuruluşu Vizeli )
18. Elektrik Proje 4 Tk ve 1 Adet CD ( Yapı Denetim Kuruluşu Vizeli )
19. Sıhhi Tesisat Projesi 4Tk ve 1 Adet CD ( Yapı Denetim Kuruluşu Vizeli )
20. Zemin Etüt Projesi 2 Tk ( Yapı Denetim Kuruluşu Vizeli )
21. Isı Yalıtım Projesi 4 Tk ve 1 Adet CD ( Yapı Denetim Kuruluşu Vizeli )
22. Isıtma Tesisat Projesi 4 Tk ve 1 Adet CD ( Yapı Denetim Kuruluşu Vizeli )
23. Asansör Projesi 4 Tk ( Yapı Denetim Kuruluşu Vizeli )
24. Yangın Söndürme ve Algılama Projesi 4 Tk ve İtfaiye Onay Yazısı  ( Yapı Denetim Kuruluşu Vizeli )
25. Telefon Tesisat Projesi 4Tk ( Yapı Denetim Kuruluşu Vizeli )
26. Ruhsat Harçları Ödendi Belgesi
27. Alt Yapı Ödendi Belgesi
28. Numarataj Belgesi (Belediye – Emlak Servisi)

19/09/2014 tarih 29124 no'lu Dış Cephe İş İskelelerine Dair Tebliğe göre Statik Proje ekinde sunulması zorunlu Dış Cephe İş İskelesi Detay Çizimleri ve Statik Hesapları

İNŞAAT RUHSATI ALMADAN BİNA YAPILIRSA YAPTIRIMLARI NELERDİR ?
Belediye sınırları içinde inşaat ruhsatı almadan bina yapılamaz. Türk Ceza Kanununun 184. Maddesine göre yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.  Ayrıca ruhsatsız yapılan binaya ruhsat alınmazsa veya alamayacak durumdaysa binanın yıkımın karar verilmektedir.

ZABITA İŞLEMLERİ
2018 kabahatler kanunu ve idari para cezaları
Yılbaşından itibaren dilencilik yapan, gürültü çıkaran, kaldırımları işgal eden, sigara içilmesi yasak olan yerlerde tütün mamullerini tüketenler  124 TL idari para cezası ödeyecek.

Toplum düzenini, genel ahlakı, sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak amacıyla çıkarılan Kabahatler Kanunu kapsamına giren idari para cezaları, Maliye Bakanlığının yüzde 14.47 oranındaki yeniden değerleme oranı çerçevesinde yılbaşından itibaren arttırılacak.

Buna göre, sarhoş olarak başkalarının huzurunu bozan, gürültü çıkaran, mal ve hizmet satmak için başkalarını rahatsız eden, kaldırımları işgal eden, dilencilik yapan, sigara içilmesi yasak olan yerlerde tütün mamullerini tüketen ve kimlik bildirmeyenlere 124 TL idari para cezası uygulanacak.

Yetkili makamlardan ruhsat almaksızın kanuna göre yasak olmayan silahları park, meydan, cadde veya sokaklarda görünür bir şekilde taşıyan kişilere de yine 124 TL ceza kesilecek.

Çevre kirliliğine neden olanlara uygulanan cezaların da arttırıldığı yeni yılda hayvan kesimine tahsis edilen yerler dışında kesim yapanlara, hayvan atıklarını sokağa bırakanlara, kullanılmaz hale gelen ev eşyalarını, bunların toplanmasına ilişkin belirlenen günün dışında sokağa yada kamuya ait yerlere bırakanlara da 124 TL cezası verilecek.

İnşaat atık ve artıklarını depolanma alanları dışına atan kişiler 259 ile 8 bin  TL, tüzel kişiler 259 ile  13. 344 TL, yemek pişirme ve servis yerlerinde çevre kirliliğine neden olan işletmeler ise 1. 322  TL ile 13. 344 TL arasında ceza ödeyecek.

Kullanılamaz hale gelen motorlu kara ve deniz nakil araçlarını sokağa veya kamuya ait yerlere bırakan kişilere 658 TL, evsel atık ve artıkları, toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişilere ise 41 TL idari para cezası uygulanacak.

Kumar oynayan kişiler ile kolluk güçlerinin emirlerine aykırı davranan kişiler 259 TL ceza öderken, başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olan işletmelere bin 2 . 661 TL  ile 13. 344 TL arası ceza verilecek. Kaldırımlara izni olmaksızın inşaat malzemesi yığan kişiler de 259 ile 1. 322 TL arasında idari para cezası ödeyecek.

Meydanlara veya parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara, rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara bez, kağıt ve benzeri afiş ve ilan asan tüzel kişiler ile toplatma yükümlülüğüne aykırı hareket edilen kişilere de 259 ile 8 bin TL arasında para cezası uygulanacaktır.