İnşaat Ruhsatı

2 yıl önce

İNŞAAT RUHSATI İŞLEMLERİ
İnşaat Ruhsatı Almak İçin Gerekli Koşullar Nelerdir?

1- Taşınmaz sahibi veya kanuni vekili inşaat yapılacak arsaya ait tapu senedi, kadastro müdürlüğünden  alınan çap ve bir dilekçe ile belediyemize müracaat ederek projelerin hazırlanmasına esas olmak üzere parselin mevcut imar planına göre yapılanma şartlarının belirtildiği imar durum belgesini alır

2- Belediyenin verdiği imar durumu belgesine göre; mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisat (kat kaloriferi, kalorifer, ısı yalıtım, asansör vs.) projeleri 3 takım halinde hazırlanır.

3- Tüm bu projeler ile birlikte inşaat ruhsatı alınmak üzere belediyemize müracaat edilir. Projeler belediyece incelenerek eksiklik ve yanlışlık bulunmuyor ise 30 gün içinde ruhsat verilir. Eksik veya yanlışlık  bulunuyor ise başvuru tarihinden itibaren 15 gün içinde eksiklikler yazı ile bildirilir ve projeler iade edilir. Eksiklikler giderildikten sonra yapılacak başvurudan sonra 15 gün içinde ruhsat verilir.Verilen inşaat ruhsatının süresi 5 yıl olup, ruhsat tarihinden itibaren 2 yıl içinde inşaata başlanması gerekmektedir. Ruhsat tarihinden itibaren 5 yıl içinde inşaatın bitirilmesi zorunludur. Şayet 5 yıl içinde inşaat bitirilmezse ruhsat müddeti dolmadan belediyeye müracaat edilerek ruhsatın yenilenme talebinde bulunulur. Ruhsat yenilenmediği taktirde inşaata izin verilmez, ayrıca kısmen yapılan kısımlar için ruhsatsız inşaat işlemi yapılır.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nde yapacağınız , işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli evraklar şunlardır:
İmar Durum Talebi İçin : Yeni başvurular için tapu, çap, dilekçe ile başvurulması gerekmektedir. Önceden dosya var ise mevcut dosyadan işlem yapılır. İşlemler için ilgili harçların ödenmesi Tahsilat Memurluğuna yapılır.

İnşaat Ruhsatı : Onaylı mimari proje, statik proje, tesisat projeleri, inşaat taahhütnamesi (veya müteahhit taahhüdü), hissedarlı ise: muvafakat belgesi, T.U.S. taahhüdü  ile başvurular yapılır. Bu işlemlerle ilgili harçların ödemesi Tahsilat Memurluğuna yapılır.

İskan Müracaatı : Yapı kullanma izin belgesi, inşaat ruhsatı, temel ve temel üstü vizeleri yapılmış, ısı yalıtım raporu alınmış, projesine uygun yapılmış yapılara verilen bir belgedir. İskan müracaat formu ve harçları ile işleme başlanılır. Gerekli yazışmalar sonucu iskan verilir.

İnşaat Ruhsatı Almak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
1. Ruhsat Talep Dilekçesi
2. Tapu Sureti
3. İmar Durumu Belgesi
     a) Dilekçe
     b) Güncel Tapu Kaydı
     c) Kadastro Onaylı Koordinatlı arsa aplikasyon Krokisi
     d) İmar Çapı Makbuzu
4. Noterden Vekaletname (Tüm Maliklerden)
5. Mal Sahibi Taahhütnamesi
6. Müteahhit ile İnşaat Sahibi Arasında İnşaat Sözleşmesi (Noterden)
7. Müteahhit Sicil Belgesi
8. Müteahhit Taahhüdü
9. Yapı Denetim Kuruluşu İzin Belgesi
10. Yapı Sahibi ve Yapı Denetim Şirketi Arasındaki Sözleşme
11. Yapı Denetim Kuruluşu Taahhüdü
12. Yapı Denetim Müelliflerinin Tescil Belgeleri ve Adres Kayıtları
13. Proje Müellifi Büro Tescil Belgesi ve Taahhüdü
14. Şantiye Şefliği YİBF Kaydı
15. Müteahhit ve Şantiye Şefi arasında Sözleşme
16. Mimari proje 6 Tk ( 2 Tk kat irtifaklı ) ( Yapı Denetim Kuruluşu Vizeli )
17. Statik Proje 4 Tk (Yapı Denetim Kuruluşu Vizeli )
18. Elektrik Proje 4 Tk ( Yapı Denetim Kuruluşu Vizeli )
19. Sıhhi Tesisat Projesi 4Tk ( Yapı Denetim Kuruluşu Vizeli )
20. Zemin Etüt Projesi 2 Tk ( Yapı Denetim Kuruluşu Vizeli )
21. Isı Yalıtım Projesi 4 Tk ( Yapı Denetim Kuruluşu Vizeli )
22. Isıtma Tesisat Projesi 4 Tk ( Yapı Denetim Kuruluşu Vizeli )
23. Asansör Projesi 4 Tk ( Yapı Denetim Kuruluşu Vizeli )
24. Yangın Söndürme ve Algılama Projesi 4 Tk ( Yapı Denetim Kuruluşu Vizeli )
25. Telefon Tesisat Projesi 4Tk ( Yapı Denetim Kuruluşu Vizeli )
26. Ruhsat Harçları Ödendi Belgesi
27. Alt Yapı Ödendi Belgesi
28. Numarataj Belgesi

19/09/2014 tarih 29124 no'lu Dış Cephe İş İskelelerine Dair Tebliğe göre Statik Proje ekinde sunulması zorunlu Dış Cephe İş İskelesi Detay Çizimleri ve Statik Hesapları.

İNŞAAT RUHSATI ALMADAN BİNA YAPILIRSA YAPTIRIMLARI NELERDİR ?
Belediye sınırları içinde inşaat ruhsatı almadan bina yapılamaz. Türk Ceza Kanununun 184. Maddesine göre yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.  Ayrıca ruhsatsız yapılan binaya ruhsat alınmazsa veya alamayacak durumdaysa binanın yıkımın karar verilmektedir.