HIZLI MENÜ

 • Vergi İşlemleri
 • Evlendirme İşlemleri
 • Cenaze İşlemleri
 • Zabıta İşlemleri
 • İşyeri Açma Ruhsatı
 • İnşaat Ruhsatı
 • Yapı Kullanma İzni
 • BELEDİYE YAYINLARI

  İşyeri Açma Ruhsatı

  Geri

  UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ 
  1- Tapu fotokopisi 
  2- Kira kontratı Aslı(mal sahibi ile yapılmamış ise vekaletname, tapuda hisseli ise muvaffakatname )      
  3- Yapı kullanma izin belgesi (Belediye imar müdürlüğünden onaylı )
  4- Vergi levhası fotokopisi 
  5- Kimlik fotokopisi  
  6- Ustalık belgesi  ( gerekli işyerleri için )
  7- Esnaf Sicil Tasdiknamesi-Oda Üyelik belgesi veya - Ticaret odası üyelik belgesi
  8- Şirket ise Ticaret Sicili Gazetesi ana şirket sözleşmesi ve imza sirküleri 
  9- İtfaiye   raporu 
  10- Bulaşıcı hastalık olmadığına dair sağlık raporu(Çalışanlardan)
  11- 1 adet Renkli fotoğraf ve bir adet plastik dosya
  12- Devir ise devir dilekçesi ve eski ruhsat
  13- Adli sicil belgesi 
  14- Kolluk kuvveti görüş yazısı
  15 -Mesafe krokisi

   GAYRİSIHHI MÜESSESER
  1- Tapu fotokopisi 
  2- Kira kontratı Aslı (mal sahibi ile yapılmamış ise vekaletname, tapuda hisseli ise      muvaffakatname )
  3- Yapı kullanma izin belgesi ( imar müdürlüğünden onaylı )
  4- Vergi levhası fotokopisi 
  5- Kimlik fotokopisi  
  6- Ustalık belgesi ( gerekli işyerleri için )
  7 -Esnaf Sicil Tasdiknamesi-Oda Üyelik belgesi veya - Ticaret odası üyelik belgesi
  8- Şirket ise Ticaret Sicili Gazetesi ana şirket sözleşmesi ve imza sirküleri
  9- İtfaiye   raporu 
  10-ÇED raporu ( gerekli işyerleri için )
  11-Bağlı olduğu  odadan Kapasite raporu ( gerekli işyerleri için )
  12-Vaziyet Planı ( gerekli işyerleri için )
  13-1 adet Renkli fotoğraf ve bir adet plastik
  14-İşletme Belgesi( Gerekli işyerleri için) Çalışma ve Sosyal Bakanlığı Bölge Müd.
  15- Devir ise devir dilekçesi ve eski ruhsat

    SIHHİ İŞYERLERİ
  1- Tapu fotokopisi 
  2- Kira kontratı Aslı (mal sahibi ile yapılmamış ise vekaletname, tapuda hisseli ise  muvaffakatname 
  3- Yapı kullanma izin belgesi ( imar müdürlüğünden onaylı )
  4- Vergi levhası fotokopisi 
  5- Kimlik fotokopisi 
  6- Ustalık belgesi  veya  satış elemanlığı belgesi ( gerekli işyerleri için )
  7- Esnaf Sicil Tasdiknamesi - Oda Üyelik belgesi veya - Ticaret odası üyelik belgesi
  8- Şirket ise Ticaret Sicili Gazetesi ana şirket sözleşmesi ve imza sirküleri
  9- İtfaiye   raporu 
  10- Devir ise devir dilekçesi ve eski ruhsat 
  11-1 adet Renkli fotoğraf ve bir adet plastik dosya

    MESUL MÜDÜRLÜK 
  a) İşyeri açma ve çalışma ruhsatının fotokobisi
  b) İşyeri işletmecisi tarafından ‘mesul müdür olarak atanacak şahsa verdiği vekaletname(noterden)
  c) Dilekçe 
  ç) Adli sicil belgesi
  d) Bulaşıcı hastalık olmadığına dair sağlık raporu
  e) Nüfus cüzdan sureti

  HAFTA TATİLİ RUHSATİ 
  1-Ruhsat fotokopisi
  2-Müracaat formu